מדיניות הפרטיות

 1. רישום לאתר

ההרשמה לאתר והזכות לעשות שימוש בשירותים המוצעים על ידו מותנים בקבלת ברישום כתובת מייל ושם של הנרשמים.

 1. משך המינוי

אתר למדא הדרכות דיגיטליות מוכר מוצרים דיגיטליים לפי קורסים בודדים.

 1. שימוש אישי

כל משתמש רוכש את השירותים המוצעים באתר ואת הזכות לעשות שימוש בתכנים הנכללים בו באופן אישי בלבד, לצורכי מטרותיו הפרטיות.

בהתאם, קבלת הסיסמת משתמש שישלחו במייל לצורך צפייה בסדנאות או הקורסים הינם אישיים ולא יועברו על ידי המשתמש לכל צד שלישי.

משתמש אשר יפר הוראה זו פוגע ו/או גורם לאתר ומפעיליו לנזקים וצפוי לסנקציות העומדות לאתר ומפעיליו על פי דין.

על מנת למנוע העברת פרטי המשתמש לצד שלישי, השימוש באתר אפשרי אך ורק מהמחשב ממנו נרשם המשתמש.

 1. התכנים באתר וההגנה עליהם

האתר מכיל תכנים וחומרים הכוללים תמונות, טקסטים, קישוריות, איורים, גרפיקה, קבצי קול, קבצי וידאו, סרטוני אנימציה ועוד המצויים בבעלות האתר ו/או מפעיליו והמוגנים כולם על פי דיני זכויות יוצרים.

המשתמש מתחייב שלא להעתיק,להקליט, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל.

בפרט לא יעשה משתמש אחת מהאמור לעיל באמצעות אתר אינטרנט אחר, פרסום אלקטרוני, פרסום דפוס וכדומה, לכל מטרה, מסחרית או אחרת.

 1. אחריות

התכנים המוצגים באתר מוצגים וניתנים לשימוש כמות שהם.

האתר או מפעיליו אינם מצהירים או מציגים או מבטיחים כי התכנים מתאימים לצרכיי המשתמש או מטרותיו ולא יישאו בכל אחריות להתאמתם כאמור.

הנהלת האתר ומפעיליו משקיעים מאמצים רבים על מנת שכל התכנים באתר יהיו באיכות גבוהה, עדכניים ומהימנים. ואולם,לאור מורכבות התכנים, תיתכנה טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים הנכללים באתר, והאתר או מפעיליו או מנהליו לא יישאו בכל אחריות בקשר לטעויות או לשגיאות בתכנים המוצגים באתר או לשימוש בהם או תוצאותיו ו/או השלכותיהם.

המשתמש מצהיר בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בתכנים או בשירות המוצע על ידי האתר והאתר או מפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהשימוש בתכנים או באתר או בשירות המוצע בו לרבות בגין ביטול ו/או הפסקת רכישת השירותים המוצעים באתר, לרבות במקרה של שיבושים ו/או ליקויים בהעברת התכנים ו/או בהענקת השירותים, תהא הסיבה אשר תהא.

כמו כן, לא יהיה אתר למדא הדרכות דיגיטליות אחראי למידע ולתכנים שיתפרסמו באתר על-ידי צדדים שלישיים כלשהם, לרבות מפרסמים.

 1. שימוש במידע פרטי של המשתמש

אתר למדא הדרכות דיגיטליות יהיה רשאי לעשות כל שימוש במידע, הנדרש  לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך.

אתר למדא הדרכות דיגיטליות יהיה רשאי להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים כאמור ו/או לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר.

כמו כן יהיה רשאי אתר למדא הדרכות דיגיטליות לעשות שימוש במידע על מנת לפנות אליך בכל אחד מאמצעי ו/או פרטי ההתקשרות אשר נמסרו על ידך באתר לרבות בדרך של דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר על מנת להציע לך כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע נוסף אשר תסבור למדא הדרכות דיגיטליות כי יוכל להתאים ו/או לעניין אותך בהתאם לפילוח המידע המצוי אצלה אודותיך ו/או כל שירות ו/או מוצר ו/או מידע אחר בהתאם לשיקול דעתה.

למדא הדרכות דיגיטליות תהיה רשאית לפנות אליך בעצמה ו/או באמצעות מי מטעמה וכן להעביר את המידע לצדדים שלישיים כלשהם על מנת שיוכלו לפנות אליך ולהציע לך שירותים ו/או מוצרים נוספים כאמור. הינך רשאי בכל עת לפנות ל- למדא הדרכות דיגיטליות ולבקש שלא לקבל הצעות לשירותים ו/או מוצרים נוספים מעבר לשירותים אליהם נרשמתם.

למדא הדרכות דיגיטליות תהיה רשאית לשלוח אליך כל מידע פרסומי ו/או שיווקי שלה ו/או של צדדים שלישיים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי תוך שימוש בכל אחד מאמצעי התקשורת האלקטרונית שמסרת לה בעת הרישום לאתר או במועד מאוחר יותר, לרבות הודעות בדואר אלקטרוני ובהודעות SMS.

 1. הגבלה או מניעה של גישה לאתר

האתר ומפעיליו שומרים על זכותם להפסיק ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, אל האתר ו/או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת. במידה ומשתמש רכש שירותים ולא קיבלם בעקבות כך כספו יוחזר.

 1. מתן שירות

משתמש שרוכש מוצר יקבל בתוך 24 שעות גישה לסדנה אותה רכש. ויוכל לצפות בה באמצעות הזנת סיסמא שתשלח לו ישירות למייל מתן שירות זה כאמור הינו לשימושו האישי של הרוכש. לא יינתן החזר כספי על רכישות של מוצרים.

 1. אבטחה ופרטיות

פרטיותכם חשובה לנו. כל רכישה של שירותים באתר מבוצעת באופן מאובטח באמצעות חברת הסליקה קארדקום.

המידע שתמסרו לנו מאובטח בפרוטוקול מוצפן אשר אינו מאפשר לגולשים אחרים לצפות בפרטים שאתם מעבירים לנו.

המידע שנמסר לנו על ידכם נשמר במערכת קארדקום בצורה מאובטחת ומוצפנת.

 1. קישורים לאתריםאחרים

אתר למדא הדרכות דיגיטליות כולל קישורים ("לינקים") לאתרי אינטרנט או דפי נחיתה של צדדים שלישיים שונים.

למדא הדרכות דיגיטליות מספק קישורים אלה אך ורק לצורכי העשרה, העמקה ונוחיותם של המשתמשים. אתרים אלו אינם בשליטתה של למדא הדרכות דיגיטליות, ו- למדא הדרכות דיגיטליות אינה ולא תהיה אחראית לתוכן הקיים באתרים מקושרים אלו. הופעה של קישור לאתר של צד שלישי כלשהו באתר למדא הדרכות דיגיטליות איננה מהווה אישור ו/או הסכמה לתוכן האתר ו/או למהימנות המידע המופיע בו, ואין בהופעה של הקישור באתר כדי להצביע על קשר של למדא הדרכות דיגיטליות לאתר המקושר ו/או לבעליו ו/או לבעל החסות עליו ו/או לכל מידע ו/או מוצר ו/או שירות הניתן ו/או מוצע באתר המקושר.

 1. תנאים נוספים

למדא הדרכות דיגיטליות רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש. למדא הדרכות דיגיטליות יפרסם באתר את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה מועד פרסומם לראשונה.

מובהר בזאת, כי רק האמור בהסכם זה יחייב את למדא הדרכות דיגיטליות.